Erie, Pennsylvania

White Turkey, Erie, Pennslyvania