Sri Lanka, Anuradhapura

Jethawanaramaya Dagoba, Anuradhapura